https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.ris-dr.si/
https://www.ris-dr.si/go/555/1684/LUKA_BASI_V_DVORCU_RAKICAN

LOKALNO

Ljutomerski županji očitajo, da si s ceno vode nabira glasove volivcev

21.08.2018 ob 15:10  

V sedmih občinah Sistema C in v JP Prlekija so ogorčeni zaradi navedb, ki jih je na novinarski konferenci dne 7. 8. 2018 ob prisotnosti podžupanov podala ljutomerska županja

https://www.ris-dr.si/go/555/1684/LUKA_BASI_V_DVORCU_RAKICAN

V uredništvo smo danes prejeli sporočilo za javnost sedmih občin Sistema C in JP Prlekija, ki so ogorčeni zaradi navedb, ki jih je županja občine Ljutomer na novinarski konferenci, podala 7. avgusta. Sporočilo objavljamo v celoti:


CENA VODE ZA GLASOVE LJUTOMERSKIH VOLIVCEV

"Potem ko sedem občin Sistema C in skupni upravljavec sistema že poltretje leto neuspešno poskušajo z ljutomersko občino in županjo doseči dogovor o upravljanju in o enotnih cenah vode v Sistemu C, so v zaščito lastne odgovornosti vložili tožbo zoper Občino Ljutomer in Olgo Karba, tako kot jim je svetovala pristojna ministrica in kot so to javnosti sporočili že spomladi letos. Tožba je bila nujna, saj Olga Karba sistematično zavrača upoštevanje in izvajanje sklenjenih dogovorov in danih kohezijskih zavez ter veljavnih predpisov. V posledici ljutomerske blokade je stanje v Sistemu C nevzdržno, nastaja pa tudi velika materialna škoda.

Ljutomerska županja Olga Karba, se očitno postavlja nad predpise in institucije pravne države, saj je v zvezi z vloženo tožbo dne 7. 8. 2018 na novinarski konferenci podala neresnične in zavajajoče izjave, s katerimi je še dodatno izzvala ogorčenje sodelujočih občin in izvajalca javne službe, ter tistega dela javnosti, ki mu je poznana problematika in resnično stanje v Sistemu C.

Ljutomerska županja Olga Karba je bila nosilka in koordinatorica Sistema C, ki je podpisala vse ključne dokumente tega 50 milijonskega kohezijskega projekta in je v projektu proti plačilu zastopala tudi vseh preostalih sedem občin. Olga Karba je skupen projekt vodila slabo in je po zaključku investicije  partnerskim občinam povsem obrnila hrbet ter očitno »pozabila« na dane zaveze, ki so bile pogoj za pridobitev evropskih sredstev.

Ljutomerska županja se danes očitno tudi več ne spomni, kako velike stroške in kako visoko ceno za 1000 litrov vode, je predvideval projekt pred petimi leti v dokumentih, ki jih je podpisala prav ona, ljutomerska županja, ki danes razlaga svojim občanom in javnosti, da je cena vode previsoka in nesprejemljiva … Še več: pozabila je tudi to, da je pravzaprav ona predlagala to isto ceno, ki je sedaj zanjo nesprejemljiva, kljub temu, da je predlagana cena za skoraj polovico manjša od tiste cene, ki jo je predvideval projekt?!
Županja pa ne pove, kdo bo namesto uporabnikov pokrival velike dodatne stroške novega, štirikrat več vrednega skupnega vodovodnega sistema in županja prav tako ne pove, da zaradi njenih blokad sedaj stroške uporabe in vzdrževanja nove infrastrukture namesto uporabnikov neposredno plačujejo občine iz svojih proračunov; in čeprav bi občine lahko ustrezne potrjene cene uporabnikom subvencionirale, te zakonite možnosti zaradi ljutomerskih blokad ni mogoče uporabiti  niti v nobeni od ostalih sodelujočih občin Sistema C.

V nadaljevanju so podani ugovori in pojasnila k posameznim neresničnim navedbam županje in podžupanov:

1.    Izjava županje, da je tožba »neutemeljena«, ni resnična. Tožba namreč obsega številne obsežne in argumentirane navedbe protipravnih ravnanj ljutomerske občine in Olge Karba, in vse navedbe so utemeljene s številnimi dokazi.

2.    Ni res, da »je bila tožba vložena zato, ker ni bilo mogoče ljudem na položnicah pobrati za 3 milijone EUR več denarja za vodo«. Tožba je vložena zato, ker Občina Ljutomer ne spoštuje danih zavez, in ker zaradi ravnanj županje Olge Karba in njene koalicije, ki jo ima v občinskem svetu, preostalim občinam sistema C in skupnemu upravljavcu nastaja velika škoda, ki je v času vložitve tožbe ocenjena na vtoževani znesek. Vtoževani znesek je potrebno zagotoviti zato, da bi se zagotovilo ustrezno pokrivanje velikih dodatnih stroškov rabe novozgrajene in drage infrastrukture, in da bi se zagotovila predpisana amortizacija za novo infrastrukturo, ki jo nujno potrebujemo za vlaganja v objekte in naprave, urejanje problema vodnih izgub ter za druge namene.

Danes govoriti o nesprejemljivih cenah in velikih stroških občanov, je sprenevedanje in zavajanje; županja bi lahko enako pomagala občanom tako, da bi jim za sprejete ustrezne enotne cene skladno z veljavnimi predpisi zagotavljala subvencijo iz občinskega proračuna.

3.    Ni res, da »1,5 milijona EUR tožbenega zahtevka odpade na omrežnino, preostanek pa na vodarino«, tako kot tudi ni res, da »se z uvedbo Sistema C v Prlekiji v 30 letih podražijo stroški vode za 90 milijonov EUR in dodatno še za 2 milijona EUR«.

Prav tako ni res, da naj »bi se omrežnina za podjetja povišala za 300%, stroški za vodo pa naj bi se dvignili za 97%«.

Tudi primerjanje vtoževane škode z vrednostjo investicije in primerjanje Sistema C s sistemoma A in B, pomeni nedopustno poenostavljanje in zavajanje.

V resnici so številke drugačne, manjše in različne v posameznih občinah in pri posameznih podjetjih. Zgolj za primerjavo navajamo, da je v štirih občinah Sistema C že danes cena, ki jo uporabniki plačujejo za 1000 litrov vode, celo višja od predlagane enotne cene vodarine, ki je za ljutomersko županjo nesprejemljiva. Predlagane enotne cene vode so povsem primerljive tudi s cenami vode, ki veljajo v podobnih sosednjih vodovodnih sistemih.

V resnici gre za to, da nam je Evropa dala nov, sodoben in drag vodovodni sistem, ki je vreden kar za 4x več od obstoječega in zato so sorazmerno večji stroški, ki jih ta nova infrastruktura povzroča: energija, vzdrževanje, tudi zagotavljanje predpisane 100% amortizacije nove infrastrukture, ki kot najemnina pripada občinam za vlaganja v infrastrukturo, zmanjševanje vodnih izgub, odprava napak in pomanjkljivosti, …

4.    Ni res, da »je v tožbi prvič razvidna celotna slika novih cen vode, in da ni bilo transparentnih izračunov«. V resnici so bili celotni stroški vode ter potrebne cene javne službe, kot tudi potrebni prihodki (ki jih županja imenuje »denar, ki ga je potrebno pobrati ljudem na položnicah«), natančno izračunani in predstavljeni v že projektni dokumentaciji, še preden je bila sprejeta odločitev za investicijo. Še več: projekt je pred več kot petimi leti predvideval celo bistveno višje stroške in prihodke ter za skoraj enkrat višje cene vode - vendar to takrat županje očitno še ni motilo, saj je kot nosilka in koordinatorica podpisala vse potrebne dokumente in zaveze, ki jih danes, ko dobivamo račun za pretekle odločitve, zavrača.

JP Prlekija je v skladu s predpisi in zahtevami občin vedno v roku pripravilo vse predpisane in potrebne izračune. Prav tako je JP Prlekija občinam na pristojnih organih vedno podalo vsa zahtevana dodatna pojasnila in podatke ter  je vedno pripravilo tudi vse izračune, ki jih je bilo mogoče in dopustno pripraviti – seveda pa ni bilo mogoče pripraviti tistih zahtevanih izračunov, ki so bili v nasprotju s sklenjenim medobčinskim sporazumom ter danimi in dogovorjenimi zavezami in tudi v nasprotju s sprejetimi sklepi občin na skupnih organih.

Težko je razumeti, da ljutomerska županja sploh ni dala na glasovanje svojemu občinskemu svetu sklepov v vsebini, ki jo je pred tem na skupnih organih predlagala ona sama, in so jih nato potrdili občinski sveti vseh ostalih občin; namesto tega je županja v svojem občinskem svetu s svojo koalicijo postavila nove, povsem drugačne zahteve, ki niso skladne z danimi zavezami občin in ne s sklenjenim medobčinskim sporazumom.

5.    Ni res, da »Občina Ljutomer brez povišanja cen izpolnjuje zaveze, tudi glede priključenosti in glede zmanjševanja vodnih izgub«. V resnici zaradi pomanjkljivosti in neustreznega delovanja posameznih delov sistema, priključevanje uporabnikov zelo zamuja, kar povzroča dodaten izpad prihodkov, prav tako pa tudi ni mogoče na potreben način pristopiti k zmanjševanju vodnih izgub, saj zaradi neurejenosti cen ni vira in ni potrebnih finančnih sredstev za ta namen.

6.    Ni res, da »JP Prlekija Občini Ljutomer protipravno zadržuje pol milijona evrov zbrane najemnine, ki so jo plačali občani« in prav tako ni res, da »je vložena tožba odziv na izvršbo občine v zvezi z zadržano najemnino«. V resnici JP Prlekija najemnine za infrastrukturo ne more plačevati Občini Ljutomer zato, ker za to ni pravnih podlag, saj edino Županja Občine Ljutomer noče podpisati potrebnih pogodb, ki so bile pripravljene v sodelovanju z zunanjimi strokovnimi institucijami ter usklajene in soglasno sprejete na skupnih organih občin, kjer se je z njimi strinjala tudi ljutomerska županja sama, nakar so jih župani sedmih občin in direktor javnega podjetja že podpisali, županja pa ne. Brez ustrezne pogodbe občina pač ne more prejemati najemnine za infrastrukturo, zato so župani občin Sistema C  s sklepom skupnega organa zahtevali, da JP Prlekija plačuje najemnino le tistim občinam, ki imajo v ta namen urejene pogodbe. Omenjeno usklajeno in sprejeto skupno pogodbo, ki so jo že podpisali vsi ostali pogodbeniki, lahko takoj podpiše tudi ljutomerska županja in s tem vzpostavi podlago za obračun in izplačilo najemnine za obstoječo infrastrukturo, ter po potrditvi ustreznega elaborata in cen, tudi za novo infrastrukturo Sistema C.

7.    Ni res, da »so v predlaganih elaboratih vključeni stroški podizvajalcev SIM-a Radenci in Komunale Radgona, kar je v nasprotju z zavezami do EU«. V resnici elaborat nikjer ne predvideva, da bosta obstoječi komunalni podjetji v občinah Gornja Radgona in Radenci podizvajalca skupnega upravljavca. Županja v teh navedbah prejudicira neke nesprejemljive bodoče rešitve z namenom zavajanja. Res pa je, da je bilo sodelovanje z obstoječimi izvajalci javne službe v omenjenih občinah soglasno dogovorjeno in upoštevano v sklenjenem medobčinskem sporazumu, ki ga je podpisala tudi ljutomerska županja. Jasno in razumljivo je, da skupni elaborat mora obsegati tudi stroške infrastrukture in storitev javne službe v občinah Gornja Radgona in Radenci, saj ti dve občini postajata sestavni del skupnega vodovodnega sistema, v katerem mora veljati enotno upravljanje in enotna cena. Sodelovanje oz. vključevanje obstoječih izvajalcev javne službe v občinah Gornja Radgona in Radenci, oziroma njuno sodelovanje pri izvajanju storitev na področju oskrbe s pitno vodo bo urejeno tako, da ne bodo kršeni predpisi in dogovorjene ter dane zaveze občin.

8.    In nenazadnje ni res, da se ljutomerska županja v resnici zavzema za nižje cene vode, saj kot nosilka in koordinatorica, ki je podpisala vse ključne dokumente Sistema C, natančno pozna projekcije stroškov in prihodkov ter potrebnih cen vode in ve, da le-teh ni mogoče občutneje znižati. Na drugi strani ima županja možnost, da kljub potrditvi potrebnih enotnih cen vode, s subvencioniranjem doseže za svoje občane enak učinek, vendar tega noče storiti, pač pa raje zavaja z neresničnimi podatki in primerjavami ter nerealnimi obljubami, ki služijo le njenim koristim.

Tožba je bila vložena zato, ker kljub iskrenemu in dobronamernemu prizadevanju županov sedmih občin in izvajalca javne službe, da bi našli rešitev, ki bi bila skladna s predpisi ter z danimi in dogovorjenimi zavezami, z ljutomersko županjo kljub številnim prizadevanjem ni bilo mogoče doseči nobenega dogovora. Županja s svojim ravnanjem povzroča nepopravljivo škodo  in nevzdržno stanje vsem občinam, zato je bila tožba nujna predvsem zaradi zaščite odgovornosti ostalih sodelujočih občin in JP Prlekija, za upoštevanje veljavnih predpisov, danih zavez in sklenjenega medobčinskega sporazuma. Zakonitost in pravilnost poslovanja je predvsem obveznost in odgovornost direktorjev in to velja tako za direktorje izvajalcev javnih služb kot tudi direktorje občinskih uprav; pa najbrž ni slučajno, da je v tem zadnjem mandatu ljutomersko občino zapustil že drugi direktor občinske uprave ...

Vsi župani želijo svojim občanom zagotavljati čim boljše pogoje za življenje in delo, vendar je prav tako potrebno upoštevati predpise in dane kohezijske zaveze ter sklenjen sporazum. Če bi bilo v  tem smislu možno z županjo doseči dogovor, sploh ne bi prišlo do tožbe in prav zaradi tega je danes, ko je tožba že vložena, županjino javno pozivanje županov občin Sistema C in JP Prlekija k odstopu od tožbe, zgolj sprenevedanje. Ne glede na to, pa so se tožniki kadarkoli pripravljeni izvensodno poravnati in dogovoriti, vendar le tako, da s tem ne bodo kršeni veljavni predpisi, dogovori in dane kohezijske zaveze, ter sklenjen medobčinski sporazum in odločitve, ki so jih sprejeli pristojni skupni organi občin."

                                Župani sedmih občin Sistema C in direktor JP Prlekija
 


  Komentarji

  1. gost
   21.08.2018 ob 15:34 prlek gost

   Voda gor ali dol. Ne vem s čim bi si še lahko nabirala glasove. Lotmeržonci komaj čakajo, da pride november, da spet dobimo župana, ki bo dal Ljutomeru staro slavo in ugled, ki ga je Lotmerk nekoč imel. Zadnjih 8 let pa totalno razsulo in deljenje ljudi.

   27 4 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  2. gost
   21.08.2018 ob 15:55 kandidat gost

   Ja upam, da se ta zadeva razišče in konkretizira do sredine oktobra, da nebo g.Karba igrala žrtve in se potem lahko konkretno pogovarjamo na predvolilnih soočenjih. No kako pa je z tem transportnim vodom med Vučjo vasjo in Hrastje Moto. Baje je tu vodovod na mobitel.

   23 0 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  3. gost
   21.08.2018 ob 16:59 gost gost

   mislim pa da je to v interesu nekoga ki hoče biti župan,pa popljuvati g.karbo da bi zgubila glasove,ne bo vam uspelo tajkuni

   1 31 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
   • gost
    22.08.2018 ob 7:16 Franc gost

    7:1 pa daj no mir. Vedno zbere taksno taktiko jo ze vsi poznamo. Komu verjeti ? Olgi nic vec

    15 1 Prijavi neprimerno vsebino
  4. gost
   21.08.2018 ob 19:16 --- gost

   Gost, zakaj si tako nor? A župani ostalih sedmih občin bi bili župani v Lotmerki? Halo! Če si nor? To bo spet ena izmed županjinih for, da bo špilalla žrtev in izrabila zadevo v svoj prid. NE, NE !!!! Ljudje ne bodo več nasedli njeni podli propagandi. v teh osmih letih so jo spoznali v nulo! FOLGA !!!!

   31 1 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  5. gost
   21.08.2018 ob 22:52 - gost

   Zaj pa res FOLGA, FOLGA !

   24 0 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  6. gost
   22.08.2018 ob 7:00 Miš gost

   OLGA NAN FOLGA!!!!!!!!!!!!

   26 0 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  7. gost
   22.08.2018 ob 8:15 Vanabe gost

   LOLEKI , kaj zdaj cvilite , pred volitvami bi razmišljali , a mislite , da bo na državnem nivoju kaj drugače ?

   0 14 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
   • gost
    22.08.2018 ob 8:23 Bolek gost

    FOLGA FOLGA loleki gor ali dol. Zadosti nam je zakuhala na vseh področjih in če lotmerk pogledneš je osta za vsemi pomurskimi občinami. Zakoj že? Ker ga je vničila

    19 0 Prijavi neprimerno vsebino
  8. gost
   22.08.2018 ob 8:38 77 gost

   Občine,takoj ukiniti ker če ne potem bomo mi ki nimamo nič še to bodo nam občine pobrale.

   1 1 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  9. gost
   22.08.2018 ob 8:38 Vanabe gost

   Ja itak bo zmagala demokracija , kot vedno do zdaj ,lol.

   0 1 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
   • gost
    22.08.2018 ob 8:41 Tanja gost

    Kaj ma tu veze demokracija z županjinimi lažmi in sprenevedanjem? Vse po vrsti nosi okrog, ampak pride tudi za njo čas, tak kot za vsakega, bog vse vidi in vse ve

    15 1 Prijavi neprimerno vsebino
  10. gost
   22.08.2018 ob 8:46 gost

   Eh te pa Tanja iz tvojih ust v božja ušesa .

   9 0 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  11. gost
   22.08.2018 ob 9:00 Folga gost

   OLGA NAN FOLGA

   18 0 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  12. gost
   22.08.2018 ob 9:10 Znebimo se polžev gost

   Ne vidim sledov od lesnih črvov , drugače pa naj vam bo toplo in izogibajte se dolgov .

   0 0 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  13. gost
   22.08.2018 ob 9:50 Cvenar gost

   Folga

   13 1 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  14. gost
   22.08.2018 ob 9:57 Rima gost

   pa še rima se: tota Olga nan folga

   10 1 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  15. gost
   22.08.2018 ob 10:35 Prlek gost

   Za lotmerk je že vse prekesno, kar je zaprovila, vničila se duga leta nede moglo popraviti. Vse dela vedno na svojo roko, brez svetnikov. Tak je ime sejma spremenila, za koga vraga? ime tradicionalnega teka? pa kaj je s toto žensko?

   20 3 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
   • gost
    22.08.2018 ob 10:47 Gost gost

    Samo v svojo skledo pluvate, kaj se Lotmerka tiče pa je tak ka more biti, zelo lepo se razvija pa vse je O.k., tak provino pa tak vidimo.

    3 18 Prijavi neprimerno vsebino
  16. gost
   22.08.2018 ob 10:52 volitve gost

   Me zanima, če ima Olgica "jajca", ozirma pogum, da se javno sooči z vsemi kandidati, ki bodo kandidirali za župane?!

   10 1 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  17. gost
   22.08.2018 ob 11:32 prekmurec gost

   Olga ima JAJCA , da se sooči z vsemi kateri mislijo kandidirati! Sposobna je in bo še naprej, če bo hotela! Mislim pa da ji je dovolj dela z in za nekatere BEDAKE! Bomo videli kam boste prišli brez Olgice.Saj so vas že in vas mogoče bodo še vodili taki, da se vam bo tožilo po bivši županji ! Kreteni so in bodo še ,čeprav nič druga ne delajo , kot drek mešajo nad svojo glavo ! Županja , ponosno z dvignjeno glavo naprej ,lotmeržani pa naj se jebejo sami !!!!!

   5 21 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  18. gost
   22.08.2018 ob 13:15 Metka gost

   Vervlite vsi ki pišete,čez našo zloto Olgico ,da jo bote spet hoteli imeti za župonjo za to jo bote volili . Saj je edina ki je kaj naredila za Prlekijo . Olgica že naprej čestitke za vnuvično zmogo .

   3 15 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
   • gost
    22.08.2018 ob 13:23 Lotmerk gost

    Ja res je, slogan ima idealen prleki smo prvi: ki je vnicila turizem, sport in kulturo. Uvedla diktaturo jaz samo jaz in jaz, sram jo bodi, koliko ljudi je vnicila, druzin zdaj pa se dela svetnico? Fuj jo bodi

    19 1 Prijavi neprimerno vsebino
  19. gost
   22.08.2018 ob 13:56 Miro gost

   Je pa vseeno prva v Sloveniji ki je zaprla turizem vidiš. Pa ova ki mo sestanke z jezusom zdaj vse folga. Usposoben kader za turizem pa je ne bija dober pa ga je spokala . Tak to je ocitno pri toti volgi

   11 1 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  20. gost
   22.08.2018 ob 15:57 Metka gost

   Živela,živela naša Olgica jupa jupi ja naša Olgica šreča sije iz srco juhuhu .

   2 6 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  21. gost
   22.08.2018 ob 17:25 Sasa gost

   Jupi jupi ja ja Olga nam nagaja, folga folga folga vaša Olga nam folga jupi jupi jaja

   5 1 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  22. gost
   22.08.2018 ob 22:49 Empathe gost

   FOLGA OLGA!!!

   3 1 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  23. gost
   23.08.2018 ob 7:03 --- gost

   Eni tu njeni verniki ste podobni tistim vernikom od JJ. Tam kjer kaj piše o novi vladi vedno drek mešajo in ne skapirajo, da ga nihče več noče. Kot nujno zlo ga še podpirajo cerkveni in Jelinčič. Tudi Olgo podpirajo, kot nujno zlo samo še tisti, ki imajo kakšno korist od nje. Teh pa je čedalje manj. Sicer pa čez kakšno leto nihče več ne bo nič govoril o Olgici, ker jo bodo že pozabili. Danes gre vse hitro in tisto, kar je bilo včeraj je že zgodovina. Tudi ona je že del zgodovine.

   5 1 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
   • gost
    23.08.2018 ob 9:52 Vili gost

    Tako tudi tvoj komentar je že zgodovina in čisto nič nikomur ne pomeni tako kot tudi moj...

    0 1 Prijavi neprimerno vsebino
  24. gost
   23.08.2018 ob 7:28 Gost gost

   Kar te necuniči te naredi močnejšega. Pa vse dobro vsem, ki tu pišete vse slabo o županji.

   1 7 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  25. gost
   23.08.2018 ob 11:10 gost

   Glejte za vse ki mogoče niste niti prebrali članka ali pa ne poznate zgodbe niti malo: Gospa Karba je podpisala vse dokumente kot koordinatorka sistema C.... z vsemi cenami in drugimi zavezami je bila seznanjena in je za njih vedela celoten čas....tak da se gospa sedaj res zavestno spreneveda in s tem dejansko dela škodo tak sebi kot občini in seveda občanom, saj se lahko zgodi da bomo morali vrniti denar...in vračala ga ne bo ona ampak vsi v sistemu C.... Primer: Na firmi se zmenite, da boste v novem podjetju imeli vsi enake plače...to je dogovor z katerim se vsi strinjate...in ta dogovor tudi podpišete....ko pa pride dan, ko bi se to naj začelo izvajati in bi morali sprejeti in podpisati plačilno listo....pa rečete NE!! jaz se s tem ne strinjam....jaz pa hočem večjo plačo od vas vseh.... Kako bi takrat vi gledali na to zadevo???

   7 3 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  26. gost
   23.08.2018 ob 13:38 Metka gost

   Vete ke .Vsi ste pijančeki in se več ne zavedate kaj pišete in govorite .To malo kar ste imeli v glovi je uniča alkohol . Živela nam naša zlota Olgica z tabo smo .

   2 8 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
   • gost
    23.08.2018 ob 16:56 cvenski bife gost

    Metka ne bluzi. Malo si poglej slike ko so gor najbližji sodelavci in hitro ugotoviš kdo je močen konzument alkohola. Da o kakih drugih podpornikih ne pišem. Če se somniš, ko je en tip iz nevem kje prišel na sejo in tam kršil javni red in mir in gorzil tistim ki se z njo niso strinjali. Pod kapo ga je imel, da ni vedel kje je. Take podpornike ima!

    10 2 Prijavi neprimerno vsebino
  27. gost
   23.08.2018 ob 14:41 somamur gost

   Županja ima čisto prav.Te kurčeve firme ustanavljajo samo zato da lepo živijo na občinski davkoplačevalski denar.Kako jih ni sram da ustvarjajo dobičke na račun davkoplačevalskega denarja.Vsem tem firmam bi občina morala vzeti koncesije,kot se to dogaja v Ormožu​.Olga je dober gospodar.

   3 5 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  28. gost
   16.09.2018 ob 21:10 gost iz Lotmerka gost

   Kaj še premalo plačujemo vodo v Ljutomeru, saj so polonice za eno družino po 50. eurov,kaj bi še rad gospod iz Prlekije.Voda je javno dobro, zato si ne morejo izplačevati dobikov. Kdor pa ne more plačati pa jih rubijo pa še delajo dodatne stroške, SRAM JIH JE LAAHKO. Župani,ki so podpisali z njim dogovor pa že vejo zakaj, gospod iz Prlekije je že dobro pomazan v vsem, saj je prej delal na občini, briga njega raja,ki nima denarja. Zato ima upanja prav.

   0 0 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  29. gost
   05.11.2018 ob 0:50 Đani gost

   Olga je pokregala mnogo ljudi, zaradi nje so celo umrli nekateri - tako in drugače. Pod njo padajo trupla. Še od nobenega župana niso odšla dva direktorja Občinske uprave. Ves strokoven kader je počasi tudi šel, ostali so samo tisti, katerim je uredila službo ali pa so pred penzijo. Ta ženska mora oditi, mislim da je haranja v 8 letih bilo dovolj in preveč. Kdor se ne slini okoli nje, je takoj njen sovražnik. In Olga dela precej zase. Pravil zadev v Ljutomeru pa ni uredila, hvali se z stotinami projektov, v bistvu pa nimajo nobene praktične vrednosti. ŽAL

   0 0 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino

  info_outline

  Opozorilo

  Slovenski knjižni jezik je samo naš, zato ga cenimo. Na Pomurec.com želimo vzpodbujati njegovo rabo, zato vas naprošamo, da vaš komentar podate v slovenskem knjižnem jeziku. Pri tem sledite tudi načelom kakovostnega komentiranja. Najboljše komentarje bomo ob koncu leta nagradili.

  Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Pomurec.com. Pozivamo vas k strpni in argumentirani razpravi brez sovražnega govora.

  Po Kazenskem zakoniku KZ-1 je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter za grožnjo, da bo napadel življenje ali telo druge osebe. Pomurec.com bo v primeru obrazložene zahteve državnih organov, ki temelji na zakonski podlagi, podatke o komentatorjih, s katerimi razpolagamo, tem tudi posredoval.